Zbierky

Záverečná správa z verejnej zbierky
za obdobie: 28.10.2016 – 30.09.2017

Môžete stianúť DOC verziu tejto správy.


Predbežná správa z verejnej zbierky
za obdobie: 28.10.2016 – 30.09.2017

Môžete stianúť aj PDF verziu tejto správy.


Výročné správy

Našu výročnú správu a učtovné závierky za rok 2015 nájdete v Registri účtovných závierok Ministerstva financií SR

Aktuálna verejná zbierka č. SVS-OVS2-2017/036180 v trvaní od 09.11.2017 do 30.09.2018


Záverečná správa z verejnej zbierky
za obdobie: 09.12.2016 – 30.09.2016

Môžete stianúť PDF verziu tejto správy.


Predbežná správa z verejnej zbierky
za obdobie: 09.12.2016 – 30.09.2016

Môžete stianúť aj PDF verziu tejto správy.

Predbežná správa z verejnej zbierky neinvestičného fondu EURO DEŤOM n.f.

Názov: EURO DEŤOM n.f.
Sídlo: Mlynské nivy 16547/71,82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45733783
DIČ: 2023081698
Reg.č.: OVVS – 21628/205/2010 – NF

 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Martina Jančovičová /správkyňa
Mobil: +421 917 55 44 55
E-mail: info@eurodetom.sk
Web stránka: www.eurodetom.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky: SK7402000000003596479158
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Martina Jančovičová, Považská 1985/7, 903 01 Senec

Podľa zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom súde v Bratislave.

Registrované číslo zbierky: MV SR pod č. SVS – OVS3-2015/033584
Názov zbierky:
Dátum začatia zbierky: 09.12.2015
Dátum ukončenia zbierky: 30.09.2016
Predbežná správa k 30.09.2016 09.12.2015 – 30.09.2016

Predbežná správa z verejnej zbierky za obdobie: 09.12.2016 – 30.09.2016

Účelom zbierky je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania. Podpora formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu, podporu rehabilitačných a liečebných pobytov, operácii na území Slovenskej republiky. Všeobecne prospešným účelom je ochrana zdravia, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, vzdelania a  podpory práce s deťmi.

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti neinvestičného fondu Euro deťom n.f. v súlade s účelom fondu. Podpora a pomoc zdravotne postihnutých detí a ich rodiny na území Slovenskej republiky na zabezpečenie finančných prostriedkov (financovanie/dofinancovanie) liečebných pobytov, rehabilitácii, procedúr, liekov a zdravotníckych pomôcok nevyhnutných k ich liečbe.

Spôsob vykonávania zbierky:

  1. zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky,
  2. predajom predmetov, v  cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 1 eura z  ceny predmetu; neinvestičný fond vedie evidenciu o  predmetoch určených na predaj,
  3. predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, v  cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 1 eura z  ceny vstupenky; neinvestičný fond vedie evidenciu o vstupenkách určených na predaj.

Prehľad vykonávania zbierky

a) zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky:

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z  verejnej zbierky bol za dané obdobie vo výške 2.818,80 € (slovom: dvetisícosemstoosemnásť eur a osemdesiat centov);

b) predajom predmetov:
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol za dané obdobie vo výške 221,82 € (slovom: dvestodvadsaťjeden eur a osemdesiatdva centov);

c) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, usporadúvané na získanie príspevkov:

Priebeh vykonávania verejnej zbierky:
Spôsob zbierky predajom vstupeniek sme v dané obdobie usporadúvali v počte 3x za účelom získania peňažných príspevkov na pomoc a podporu zdravotne postihnutých detí a ich rodiny.

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 1.122,07 € (slovom: jedentisícstodvadsaťdva eur a sedem centov);

SPOLU
Hrubý výnos z verejnej zbierky: bol vo výške 4.162,69 € (slovom: štyritisícstošesťdesiatdva eur a šesťdesiatdeväť centov);

Podrobný rozpis verejných zbierok konaných spôsobom C)

I.

Názov zbierky: „Deň Krásy a Zdravia“
Miesto konania: MSKS Senec, Labyrint 2 posch., Nám. 1.mája 2, 903 01 Senec
Dátum začatia: 06.03.2016 o 13.00 hod.
Dátum ukončenia: 06.03.2016 o 17.00 hod.
Spôsob: Predaj vstupeniek na podujatie usporadúvané za účelom získania finančných príspevkov.
Cena vstupenky: 8,00 €
Cena tomboly: 0,50 €
+ Dobrovoľný príspevok do uzavretej a zapečatenej pokladničky.
Počet pokladničiek: 1 ks;

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky „Deň Krásy a Zdravia“, konanej 06.03.2016 bol vo výške 205,50 € (slovom: dvestopäť eur a päťdesiat centov)
Pokladnička bola otvorená dňa 10.03.2016. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 24.03.2016.

Zbierku vykonávala: Martina Jančovičová/ správkyňa fondu


II.

Názov zbierky: „Benefičný koncert – Samuel Tomeček & Band“
Miesto konania: MSKS Senec – Kinosála, Nám. 1.mája 2, 903 01 Senec
Dátum začatia: 23.03.2016 o 18.00 hod.
Dátum ukončenia: 23.03.2016 o 20.00 hod.
Spôsob: Predaj vstupeniek na podujatie usporadúvané za účelom získania finančných príspevkov.
Cena vstupenky: 7,00 €
+ Dobrovoľný príspevok do uzavretej a zapečatenej pokladničky.
Počet pokladničiek: 1 ks;

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky „Benefičný koncert – Samuel Tomeček & Band“, konanej 23.03.2016 bol vo výške 576,40 € (slovom: päťstosedemdesiatšesť eur a štyridsať centov).
Pokladnička bola otvorená dňa 25.03.2016. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 13.04.2016.

Zbierku vykonávala: Martina Jančovičová/ správkyňa fondu


III.

Názov zbierky: „Benefičný koncert – Kvietok pre mamu“
Miesto konania: Dom kultúry Pezinok – Spoločenská sála, Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Dátum začatia: 11.05.2016 o 18.00 hod.
Dátum ukončenia: 11.05.2016 o 19.30 hod.
Spôsob: Predaj vstupeniek na podujatie usporadúvané za účelom získania finančných príspevkov.
Cena vstupenky: Dobrovoľné vstupné
+ Dobrovoľný príspevok do uzavretej a zapečatenej pokladničky.
Počet pokladničiek: 1 ks;

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky „Benefičný koncert – Kvietok pre mamu“, konanej 11.05.2016 bol vo výške 340,17 € (slovom: tristoštyridsať eur a sedemnásť centov).
Pokladnička bola otvorená dňa 12.05.2016. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 19.05.2016.
Zbierku vykonávala: Martina Jančovičová/ správkyňa fondu


Podrobný rozpis verejných zbierok konaných spôsobom B) /predaj predmetov

IV.

Názov zbierky: „Zbierka pre Skarletku“
Miesto konania: Základná škola, Hlavná ul., 925 26 Reca
Dátum začatia: 21.08.2016 o 15.00 hod.
Dátum ukončenia: 21.08.2016 o 18.00 hod.
Spôsob: Predaj predmetov, ktoré sme obdržali ako dar, určený na predaj za účelom získania finančných príspevkov pre ZŤP dieťa /Skarlet Danielová/.
Cena predmetu: Dobrovoľný príspevok do uzavretej a zapečatenej pokladničky.
Počet pokladničiek: 1 ks;

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky „Zbierka pre Skarletku“, konanej dňa 21.08.2016 bol vo výške 221,82 € (slovom: dvestodvadsaťjeden eur a osemdesiatdva centov).
Pokladnička bola otvorená dňa 22.08.2016. Peňažné príspevky boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 05.09.2016.

Zbierku vykonávala: Martina Jančovičová/ správkyňa fondu


Neinvestičný fond EURO DEŤOM n.f. zverejnil túto predbežnú správu na webovom sídle: www.eurodetom.sk

V Bratislave, dňa 18.10.2016

Martina Jančovičová
štatutárna zástupkyňa a osoba zodpovedná za vykonanie VZ