Finančný príspevok na účet

Podporte naše detičky v ich boji. Zaslať finančný príspevok môžete:

na účet fondu Euro deťom n.f.,:

Slovenská sporiteľňa, a. s. č.účtu: SK68 0900 0000 0050 1968 7378

Tieto finančné príspevky slúžia na náklady fondu, zvyšok príspevkov prerozdeľujeme medzi všetky deti, ktoré podporujeme.

Údaje o prijímateľovi

IBAN:
SK68 0900 0000 0050 1968 7378
Meno/Názov:
Euro deťom n.f.
Variabilný symbol:
0
Informácie pre príjemcu:
(Vaše meno a priezvisko, alebo anonym)

Poznámka:
Variabilný symbol 0 – príspevok do spoločného fondu, ktorý sa rovnomerne prerozdelí všetkým deťom.
Ak chcete podporiť nejaké dieťatko individuálne, svoj príspevok mu zašlite pod variabilným symbolom daného dieťatka. Príbehy detičiek, ktoré podporujeme a ich pridelený variabilný symbol môžete nájsť tu.

QR kód pre pomoc Euro deťom n. f.

QR kód pre pomoc Euro deťom n. f.

na účet verejnej zbierky fondu:

Podporiť môžete každé dieťatko jednotlivo (každé má pridelené svoj variabilný symbol), alebo projekt Euro deťom n.f. ako celok a váš príspevok sa rovnomerne rozdelí medzi všetky deti.

Slovenská sporiteľňa a.s. – č. účtu: SK19 0900 0000 0051 8404 3605

Údaje o prijímateľovi

Číslo účtu/IBAN:
SK19 0900 0000 0051 8404 3605
Meno/Názov:
Euro deťom n.f.
Variabilný symbol:
Každé dieťa ma pridelený vlastný Variabilný symbol
Informácie pre príjemcu:
(Vaše meno a priezvisko, alebo anonym)

Príbehy detičiek, ktoré podporujeme a ich pridelený variabilný symbol môžete nájsť tu.

Aktuálna ZBIERKA Euro deťom n.f.
zapísaná ako verejná zbierka do registra verejných zbierok pod registrovým číslom SVS-OVS2-2021/035547 na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja dobrovoľníckej činnosti a podpory práce s deťmi, konanej v právoplatnom termíne: od 02.11.2021 do 30.09.2022.

Povolenie verejnej zbierky Euro deťom:

MV SR pod č. SVS-OVS2-2021/035547

Účet aktuálnej verejnej zbierky Euro deťom:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu / IBAN: SK19 0900 0000 0051 8404 3605

Register verejných zbierok Minsterstva vnútra SR

UPOZORNENIE:

Predchádzajúca verejná zbierka Euro deťom n.f. schválená MV SR pod č. SVS-OVS2-2019/031888 trvala v období: 18.10.2019 - 30.09.2021.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.